Roses

Róże

 

IMG_7367popr

IMG_7376popr

Advertisements

Three Musketeers

Trzech muszkieterów

So I call the three old oaks which grow near Rogalin in Rogalin Landscape Park. There is a lot more oaks but these three form a very interesting group. These two pictures were taken in early spring when the waters of the Warta create picturesque backwaters.

Tak nazywam trzy stare dęby, które rosną w pobliżu Rogalina, a konkretnie w Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Tam jest dużo więcej dębów, ale te trzy stanowią bardzo interesującą grupę. Te dwa zdjęcia zostały zrobione wczesną wiosną gdy wody Warty tworzą malownicze rozlewiska.

IMG_4587popr

IMG_5458

WPC – Trio.

 

Reflections

Odbicia

Now is a good time for short cycling in the immediate area. One of our favourite route leads along the river Warta, where you can enjoy these views at sunset.

Nastał dobry czas na krótkie przejażdżki rowerowe po najbliższej okolicy. Jedna z naszych ulubionych tras prowadzi wzdłuż rzeki Warty, gdzie można podziwiać takie widoki o zachodzie słońca.

IMG_5311popr

IMG_5316popr

IMG_5318popr

IMG_5322popr

IMG_5324popr

Flowers for Wednesday: Spring In My Garden

Kwiaty na środę: wiosna w moim ogrodzie

Spring flowers very often are small, grow in shady places under bushes and catch all rays of the sun which they receive but first of all, they enjoy the eyes and heart.

Wiosenne kwiaty często są małe, rosną w zacienionych miejscach pod krzewami i chwytają wszystkie promienie słońca, które do nich docierają ale przede wszystkim cieszą oczy i serca.

 

IMG_4558

IMG_4561

IMG_4570

IMG_4573